O Femme Occulte

Čtvrtletník Femme Occulte vydává:

Femme Occulte quarterly is issued by: 

Femme Occulte s.r.o.

Chudenická 1059/30,

Hostivař, 102 00 Praha 10

IČO: 08681945

English version follows

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podnikajícího subjektu Femme Occulte, s.r.o.

se sídlem: Chudenická 1059/30, Hostivař, 120 00 Praha 10, Česká republika

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha C 323172

E-mail: info@femmeocculte.com

Kontaktní formulář: http://www.femmeocculte.com 

Identifikační číslo: 086 81 945

pro prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.femmeocculte.com 

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží a služeb v internetovém obchodě „Femme Occulte“ prostřednictvím webového rozhraní (dále rovněž jen „webové rozhraní obchodu“), který provozuje Femme Occulte, s.r.o. se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 120 00 Praha 10, Česká republika, IČ 086 81 945 (dále také jen „Prodávající“).

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za kupní smlouvu se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi upravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.6. V případě, že osoba, která má v úmyslu koupit zboží nebo objednat službu od Prodávajícího, jedná v rámci své podnikatelské činnosti, neuplatní se ochrana spotřebitele podle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní ustanovení o odstoupení od smlouvy.

1.7. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat.

 

2. Vymezení pojmů

2.1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně jako Kupující spotřebitel a na druhé straně Prodávající.

2.2. Prodávajícím je Femme Occulte, s.r.o. se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 120 00 Praha 10, Česká republika, IČ 086 81 945.

2.3. Zákazníkem je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.4. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.5. Zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu jsou přístupy k on-line souborům, periodika a rukodělné výrobky. Jiné služby nejsou prostřednictvím internetového obchodu poskytovány. Zboží a služby jsou dále v textu označovány společně též jen jako „Zboží“, nevyplývá-li z povahy ustanovení něco jiného.

 

3. Uživatelský účet

3.1. K objednání zboží si Kupující nemusí vytvářet registrovaný účet na webové stránce www.femmeocculte.com. K objednání on-line verze si Kupující musí vytvořit účet na webové stránce http://www.patreon.com čímž přistupuje na Obchodní podmínky služby Patreon.

3.2. Při případné registraci na stránkách třetích stran při objednávání zboží a jeho odběru je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelské účty třetích stran (například Wix, PayPal nebo Patreon) nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije

 

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Nabídka označená jako “akční” nebo “sleva” platí do vyprodání zásob nebo do další aktualizace nabídky.

4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky

 

4.4. Při předplatbě/předobjednávce dodá Prodávající zboží nejpozději do třiceti dnů od vydání tištěné verze příslušného čísla periodika. 

4.5. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží obsahuje čl. 5.9 těchto obchodních podmínek.

4.6. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“) a informace o Kupujícím.

4.7. Pro závazné objednání zboží skrze rozhraní třetích stran (PayPal, Patreon, Wix) vyplní Kupující platební formulář ve webovém rozhraní třetí strany. Platební formulář obsahuje především informace o objednávaném zboží.

4.9. 

4.10. Objednávku odešle Kupující prostřednctvím e-shopu na stránkách http://www.femmeocculte.com. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí e-mailem, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“)

4.11. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.11. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

4.12. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

4.14. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje poskytnout Kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek.Zboží je buď Kupujícímu poskytováno on-line pomocí přístupového účtu na Patreon řídícím se Obchodními podmínkami služby Patreon, nebo dodáním hmotného zboží na místo uvedené v objednávce. Kupující bere na vědomí, že některé zboží je možné poskytnout pouze on-line. Kupující se kupní smlouvou zavazuje zboží od Prodávajícího převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

4.15. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle bodu 4.9 těchto obchodních podmínek.

4.16. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

4.17. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy.

 

5. Dodací a dopravní podmínky

5.1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.2. V případě platby převodem na účet Prodávajícího je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.4. Pokud Kupující požaduje vystavení daňového dokladu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy, uvede to v průběhu objednávky a Prodávajícího kontaktuje prostřednictvím elektronické pošty. Daňový doklad - fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

5.5. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího.

5.6. Vlastnické právo ke zboží, je-li dodáváno ve hmotné podobě, přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby: při platbě prostřednictvím převodu na účet, platební kartou nebo skrze platformu PayPal, kdy se úplným zaplacením kupní ceny rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet Prodávajícího.

5.7. Zboží a služby poskytované Prodávajícím on-line jsou k dispozici prostřednictvím platformy Patreon. Hmotné zboží je možné po dohodě s Kupujícím zasílat i mimo území České republiky.

5.8. Prodávající splní svou povinnost vyplývající z kupní smlouvy ohledně poskytování zboží a služeb on-line v místě podle volby Kupujícího tím, že mu umožní stažení a/nebo spuštění požadovaného souboru nebo jiného poskytovaného obsahu.

5.9. V případě, že Kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho administrací, jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady s tím spojené.

5.10. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.11. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.12. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.13. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.14. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.15. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány


 

6. Platební podmínky

6.1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu jedním z níže

uvedených způsobů: 

- elektronická platba kartou přes webové rozhraní nebo prostřednictvím platebního systému PayPal 

- platba na účet v českých korunách (Kč) 

 

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. h) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále rovněž jen „občanský zákoník“), nemá možnost odstoupit od kupní smlouvy o dodávce tištěného periodika nebo balíčku, nebo zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.11. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu Prodávajícího Femme Occulte, s.r.o. se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 120 00 Praha 10, Česká Republika a zároveň na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@femmeocculte.com.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 7 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu na adresu Femme Occulte, s.r.o. se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 120 00 Praha 10, Česká republika doporučenou zásilkou. V případě, že Kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká Prodávajícímu nárok na poplatek ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

7.5. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a způsobu vrácení peněz (převod na účet). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.

7.6. Prodávající vrátí Kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Kupující poskytl.

7.7. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na poplatek dle těchto obchodních podmínek je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.9. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu).

7.10. Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu Prodávajícího hradí Kupující. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena.

7.11. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

7.12. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek


 

8. Ochrana osobních údajů (viz též Prohlášení o ochraně osobních údajů)

8.1. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, identifikační číslo, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“) a bankovního spojení (dále rovněž “popisné údaje”), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícím.

8.3. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

8.4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

8.5. Osobní údaje budou zpracovávány . Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě manuálním a automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.7. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.4.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

• požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

• požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

8.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

 

9. Doručování a zasílání obchodních sdělení

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím.

9.2. Zpráva je doručena:

- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, 

- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, 

- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, 

- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

9.3. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo Kupujícího. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.4. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat


 

10. Práva z vadného plnění

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

10.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

   - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.3. Ustanovení uvedená v těchto obchodních podmínkách se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

10.4. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u Prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k výměně, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na výměnu u toho, kdo je určen k provedení výměny. S výjimkou případů, kdy je k provedení výměny určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení výměny a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené Prodávajícím k provedení výměny.

10.5. Práva z odpovědnosti za vady zboží může Kupující konkrétně uplatnit elektronickou poštou na adrese info@femmeocculte.com

10.6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

10.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.


 

11. Další práva a povinnosti smluvních stran

11.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

11.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy . Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

11.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.

11.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku


 

12. Závěrečná ustanovení

12.1.Prodávající poskytuje zboží  v rozsahu uvedeném v popisu zboží. Prodávající v žádném případě neodpovídá za to, že po využití jím poskytované služby nebo po použití jím prodávaného zboží získá Kupující finanční či osobní prospěch nebo jiné výhody a výsledky, které závisí zčásti nebo výhradně na aktivitě ze strany Kupujícího nebo třetích osob.

12.2. Veškerý obsah poskytovaný Prodávajícím v rámci služeb nebo obsahu webových stránek http://femmeocculte.com je míněn jako osobní rada a názor a v žádném případě neslouží jako náhrada za odborné zdravotní, finanční, právní či jiné služby. Prodávající v žádném případě neodpovídá za činy a rozhodnutí Kupujícího vyplývající ze vzájemné spolupráce Prodávajícího a Kupujího. Kupující na sebe tímto bere plnou odpovědnost za případné škody finančního, osobního či jiného charakteru.

12.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní

smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí

českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů, která mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.5. Obsah webových stránek Prodávajícího, včetně těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem. Obsah nesmí být měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat videa, audio nahrávky, fotografie a texty umístěné na webových stránkách. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

12.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.8. Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a dalších návštěvníků webového rozhraní obchodu umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní obchodu Kupujícím a dalšími návštěvníky. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového

rozhraní obchodu a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a dalších návštěvníků s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a další návštěvníci webového rozhraní obchodu mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní obchodu. Používáním webového rozhraní obchodu souhlasí Kupující a další návštěvníci se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

12.9. V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

12.10. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování – Chudenická 1059/30, Hostivař, 120 00 Praha 10, Česká republika, adresa elektronické pošty Prodávajícího – info@femmeocculte.com

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 11.11.2019.

OCHRANA SOUKROMÍ 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Záležitost ochrany osobních údajů a jejich důvěrnost bere Femme Occulte, s.r.o. velmi vážně a řídíme se při tom příslušnými státními i evropskými nařízeními o ochraně osobních údajů (GDPR). Nejdůležitější aspekty našeho zpracování osobních údajů jsou vysvětlené níže. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme pouze s Vaším výslovným souhlasem a striktně dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

1. Jaké osobní údaje uchováváme?

at informace o Vašich zájmech prostřednictvím analýzy Vašich kliknutí na webových stránkách http://www.femmeocculte.com a v případných e-mailových zprávách, které od nás dostanete. 

V okamžiku, kdy nás poprvé kontaktujete, vytvoříme si v databázi Váš profil. Jakékoliv další informace, které nám později předáte, se v něm rovněž ukládají zpráv (například skrze Wix formulář), pokud nám tyto informace o sobě poskytnete.

 

2. K čemu tyto údaje používáme?

Vaše informace shromažďujeme především za účelem kompletace a odeslání objednávky a pro legální procesy s tímto spojené jako je vedení řádného účetnictví a odvádění daní.

Tyto údaje užíváme také pro účely výzkumu trhu a pro marketingové účely, ke zlepšení našich služeb a produktů a výjimečně pro sdělení podstatných zpráv a nabídek prostřednictvím e-mailu, a to vždy dle zákona č. 480/2004 Sb.

 

3. Jak dlouho osobní údaje archivujeme?

Ukládáme veškeré informace, které nám zašlete, a to po tak dlouhou dobu, jaká je potřeba ke kompletaci vaší objednávky a po jakou máte zájem o zasílání našich produktů, minimálně však 2 roky s  a případné právní řešení při vzniku dohadů, v jejichž případě od nás může být vyžadován důkaz o Vašem souhlasu. V případě takových dohadů nebo soudního řízení od nás mohou být vyžadovány informace například o vašich objednávkách. Tyto informace pak poskytneme pouze v případě, že nejsou ve střetu s vašimi právy.

 

4. Můžete zjistit, jaké údaje si o Vaší osobě vedeme?

Ano. Můžete kdykoliv získat informace o údajích, které si o Vaší osobě evidujeme dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů.

 

5. Můžete zažádat o vymazání údajů evidovaných o vaší osobě?

@femmeocculte.com.

V určitých případech, kdy tak vyžaduje zákon, budou Vaše osobní údaje uchovány a soubor bude zablokován, nikoli vymazán. Dále můžete kdykoli požádat o blokování, opravu či doplnění Vašich osobních údajů. Stejně tak máte i další práva dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů. 

 

6. Předáváme vaše osobní údaje třetím stranám?

Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu či bez Vašeho předchozího informování nepředáváme žádným třetím stranám k dalšímu využití, zejména Vaše osobní údaje nejsou prodávány, pronajímány ani vyměňovány. 

Pokud pověříme jiné společnosti – tzv. zpracovatele (zařízení na zpracování dat) dokončením našich úkolů (např. zasíláním informací), pak samozřejmě po těchto společnostech rovněž vyžadujeme ochranu Vašich údajů a takové společnosti mají povolení užívat Vaše údaje pouze a výhradně k zadaným účelům. I u takových společností vyžadujeme, aby zacházely s údaji v souladu s tímto prohlášením o ochraně dat a s příslušnou legislativou.

Pro kompletaci Vašich objednávek spolupracujeme na dobu nezbytně nutnou a poskytujeme vaše informace následujícím třetím stranám:

  • Na platformě našeho e-shopu Wix, kde objednáním našich produktů tak zákazník přímo souhlasí s použitím jím poskytnutých informací dle Wix Seller Policy and Terms of Use (česky Wix ochrana osobních údajů a Wix obchodní podmínky).

  • K odeslání Vaší objednávky a pro běžnou funkci našeho prodejního systému poskytujeme vaše nezbytné informace po dobu nezbytnou k provedené této služby přepravním společnostem (např. Česká pošta, a.s.).

  • K dalšímu uchování vašich informací a dat, která považujeme za důležitá při: a) odpovídání na

 

7. Bezpečnost osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou uloženy na serverech s vysokou úrovní bezpečnosti a jsou chráněny proti zneužití ze strany nepovolaných osob. Stejně tak dodržujeme i další bezpečnostní opatření sloužící k ochraně osobních údajů.

• • •

ENGLISH: PRIVACY POLICY

 

We in Femme Occulte s.r.o. take privacy policy seriously and we follow both the national and European rules and regulations in the case of privacy of our customers, as GDPR and Czech national privacy policy law. Your information is used by us only with your consent and you can read lower about the aspects of their processing by us more in depth.

 

1. What personal information do we store?

We store only those informations that you willingly provided us with, for example when you signed into our e-shop, you joined one or more of our competitions, you ordered our magazine or you contacted us for any other reason. To fulfill your order, you must provide us with certain information (which you authorized Wix to provide to us), such as your name, e-mail address, postal address, payment information, and the details of the product that you’re ordering. We might also gather information about your interests through your engagement on our website http://www.femmeocculte.com and through our e-mail conversations if there will be any.

At the moment you contact us we create your profile in our database where we will store information that you share with us and also information that you will eventually share with us later. 

 

2. For what purposes do we gather your information?

We gather and use personal data provided to us by the customer via Wix to fulfill and ship their order and for legally required processes, such as accounting and tax purposes. This data are also used by us for the pursposes of research and marketing and occasionally to inform our customers about important changes or offers through e-mail in the limits of GDPR and Czech national privacy policy law.

 

3. For how long are your information being stored by us?

We retain your personal information for as long as necessary to provide you with our services, to fulfill your order and provide customer support. However, we may also be required to retain this information to comply with our legal and regulatory obligations, to resolve disputes, and to enforce our agreements. We generally keep your data for the following 2 years.

We rely on a number of legal bases to collect, use, and share your information, if necessary also to comply with a legal obligation or court order or in connection with a legal claim, such as retaining information about your purchases if required by tax law and as necessary for the purpose of our legitimate interests, if those legitimate interests are not overridden by your rights or interests.

 

4. May you be informed about the data we store about you?

Yes. You are entitled to be informed about the data we store a about you at any time based on GDPR and the Czech national privacy policy law. If you request the information about you which we

have stored, you will receive a copy of those by email within reasonable timeframe.

 

5. May you ask to have your data deleted from our database?

Yes. You can as us at any time to delete your data from our database. For that purpose please use  our e-mail address: info@femmeocculte.com

You can also ask for your data to be updated.

In some cases though we can only block your data instead of deleting them, as it is due to legal requirements explained earlier in this text, e.g tax law.

 

6. Do we share your personal information with third parties?

Your personal information are not being shared with third parties without your consent. We do not provide your information to be sold, exchanged nor rent.

Information about our customers is important to our business and in case of sharing your data, we require third parties to follow the same privacy policy laws as we do. 

We do share your personal information for very limited reasons and in limited law circumstances, as follows:

 

- Wix. We share information with Wix as necessary to provide you our services and comply with our obligations under both the Wix Seller Policy and Wix Terms of Use.

 

- Service providers. We engage certain trusted third parties to perform functions and provide services to our shop, such as delivery companies (Česká pošta, a.s. - Czech Post). We will share your personal information with these third parties, but only to the extent necessary to perform these services.

 

- Compliance with laws. We may collect, use, retain, and share your information if we have a good faith belief that it is reasonably necessary to: (a) respond to legal process or to government requests; (b) enforce our agreements, terms and policies; (c) prevent, investigate, and address fraud and other illegal activity, security, or technical issues; or (d) protect the rights, property, and safety of our customers, or others and (e) tax and accounting purposes.